play & Learm เพลินไปกับประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปะที่เชื่อมโยงความคิดจินตนาการผ่านทักษะทางมือและตาประสานสัมพันธ์กัน

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน (จังหวัดอุทัยธานี)

ผู้จัดทำ นางธันยรัศมิ์ แข็งธัญญกรณ์

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับปฐมวัย นั้น หมายถึง การที่ครูส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเรียนปนเล่นเพื่อได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมลักษณะ ต่างๆ ให้เด้กได้ปฏิบัติและคิดค้นด้วยตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ครู และบุคคลอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อทางการศึกษาปฐมวัยที่ครูได้วางแผนไว้บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังกล่าว ช่วยเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ โดยการให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการประเมินผล ให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จึงต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมผ่านตามหลักสูตร ได้แก่ กืจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และ กิจกรรมเกมการศึกษา การจัดกิจกรรมผ่านโครงงาน โดยเปิดโอกาส และ ความสร้างสนใจให้เด็กแสวงหาคำตอบในเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้เด้กได้ใช้ ความรู้ ความสามารถ มาพัฒนาตนเองให้ได้ตามศักยภาพ

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=6657 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 6657