โครงการ"วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559"

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่2(บ้านลัดกะสัง) (จังหวัดสระแก้ว)

ผู้จัดทำ นางวะนิดา เดชพละ รหัส571261321109 นักศึกษา รปม.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย             ด้วยข้าพเจ้า นางวะนิดา. เดชพละ รหัสนักศึกษา 571261321109 สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่2(บ้านลัดกะสัง) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวนครูและผู้ดูแลเด็ก 4 คน แม่ครัว 1 คน จำนวนเด็กทั้งหมด 90 คน ได้จัดพิธีไหว้ครู ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 หลักการและเหตุผล : ครู ต้องพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง เสริมพลังบุคลิกภาพบวก เรียนรู้หลักจิตวิทยาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก และกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกทางบวกที่สง่างาม เต็มด้วยเมตตาจิตและศักดิ์ศรี พร้อมด้วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและบริหารทรัพยากรในตนเองและในเด็กแล้ว จะสามารถมองและฟังใจเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ ในความรู้สึกของเด็กและปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู จะช่วยให้เด็กมีค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรักเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม 3. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 4. เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=5929 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 5929