เสริมทักษะและการจัดประสบการณ์(571461321120)

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่ (จังหวัดมหาสารคาม)

ผู้จัดทำ นางสาวธัญญรัตน์ บุญศรีเลิศ รหัส571461321120

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดูสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน อำเภอโพนสวรร์ จังหวัดนครพนมการจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเน้นตัวเด็กเด็กมีความสนใจในด้านใหนครูก็จะจัดตามความสนใจโดยผ่านการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมทางศูนย์จะเน้นในตัวเด็กเป็นสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา ซึ่งครูเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อครูเห็นโอกาสที่เหมาะสม และเด็กต้องการความช่วยเหลือจากครู ครูจึงไม่ได้วางแผนการจัดประสบการณ์มาก่อน และเด็กเป็นคนคิด เลือก และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง การจัดผ่านโครงงานตามความสนใจของเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็กแสวงหาคำตอบในเรื่องที่สนใจ จากแหล่งเรียนรู้โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะประสบความสำเร็จได้ต่อเมื่อครูลดบทบาทในห้องเรียนลงเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ข้อมูล เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=5404 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 5404