กิจกรรมภาษาผ่านสื่อท้องถิ่น

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ (จังหวัดมหาสารคาม)

ผู้จัดทำ นางสาวรัชนี พรมลี

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษาสามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ            ชื่อนางสาวรัชนี พรมลี รหัส 256 รมป2มหาสารคาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมภาษาผ่านสื่อท้องถิ่น เป็นการจัดกิจกรรมประสบการณ์ในรูปแบบของบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง เกิดการเรียนรู้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา การจัดกิจกรรมนี้จะเน้นเด็กเป็นสำคัญ กิจกรรมภาษาผ่านสื่อท้องถิ่นนี้ ได้นำเอาวัสดุจากท้องถิ่นมาทำเป็นสื่อการเรียนการสอนนี้ โดยเลือกสื่อจากใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถนำมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้ได้หลายอย่าง ขั้นนำครูอธิบายประโยชน์ของมะพร้ามให้เด็กฟังมีการตั้งคำถามกับเด็กและเอาตัวอย่างสื่อจากใบมะพร้ามให้เด็กดู สานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวเด็กๆชอบมากดีใจมากแล้วอยากเล่นอยากจับสัมผัสดู แล้วให้เด็กได้ถามในสิ่งที่เด็กอยากรู้อยากเห็น ขั้นสอนให้เด็กๆได้จับสัมผัสกับใบมะพร้าวแล้วให้เด็กจับฉีกใบมะพร้าวออกจากก้านด้วยตัวของเด็กเอง เด็กมีความสุขมากทั้งยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมภาษาผ่านสื่อท้องถิ่นกับการประดิษฐ์ปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว แล้วครูก็สานปลาตะเพียนเป็นตัวอย่างให้เด็กดู เด็กๆทุกคนอยากเล่นและอยากได้เล่น ครูจะต้องพูดใช้ภาษาสื่อสารกับเด็กบ่อยๆเพื่อให้เด็กได้ฟังแล้ทำตามครู ขั้นสรุปครูจะต้องตั้งคำถามกับเด็กมีการพูดคุยกับเด็กอีกครั้งว่าประโยชน์ของใบมะพร้าวมีมากมายหลายอย่าง ในการจัดกิจกรรมภาษาผ่านสื่อท้องถิ่นเด็กๆมีความสุขกับการเรียนมีความสนุกสนานหัวเราะชอบใจกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=5371 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 5371