กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งเป้า (จังหวัดมุกดาหาร)

ผู้จัดทำ นางสาววิเศษ กงนะ

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ            การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยที่ครูและเด็กสร้างข้อตกลงถึงกฏกติการ่วมกันก่อนออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากนั้นครูก็พาเด็กเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คุณครูสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็ก จากกิจกรรมเพื่อให้เด็กรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและให้เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ ในกิจกรรมมีรูปแบบการสอนที่สอดคล้อง1.การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และวิถีชีวิตจริงของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกันมีการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจากการเรียนรู้ 2.การเรียนรู้จากสภาพจริง เน้นการปฏิบัติจริงฝึกทักษะต่างๆที่เน้นการสร้างทักษะชีวิตให้กับตนเอง ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ ธรรมชาติ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้เรียนสามารถค้นคว้าด้วยตนเองหรือเรื่องที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 3.การสอนแบบเรียนปนเล่นสอดคล้องกับทฤษฎีของเฟรอเบล ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เด็กคิดว่าเป็นการเล่นเด็กได้แสดงออกถึงความสามารถที่ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้การเล่นเป็นเนื้อหาของการเรียน โดยที่ครูต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นของเด็ก จากกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเด็กได้รับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4996 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4996