โครงการมหกรรมรณรงค์ "คนปัตตานีสุขภาพฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปูยุด (จังหวัดปัตตานี)

ผู้จัดทำ นางสาวอัสนี ดาโอ๊ะ

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน            เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการมหกรรมรณรงค์"คนปัตตานีสุขภาพฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ณ ห้องน้ำน้ำพราว โรงแรมซี เอส ปัตตานี ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ การจัดซุ้มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแต่ละอำเภอ การประกวดหนูน้อยฟันสวย การประกวดสื่อ การประกวดการแสดงของตัวแทนศูนย์เด็กฯ แต่ละอำเภอ และการแลกของขวัญ ในครั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปูยุดได้ส่งประกวดหนูน้อยฟันสวย จำนวน 2 คน 1.เด็กชายอาติฟ มามุ 2. เด็กหญิงต่วนนัชวาร์ โตะกูบาฮา จากผลการประกวด ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปูยุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ เด็กหญิงต่วนนัชวาร์ โตะกูบาฮา ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่งสำหรับเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปูยุด

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4798 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4798