สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ศพด.ระเบาะไผ่ร่วมใจลอยกระทง ปี 2557

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

ผู้จัดทำ นางปาริชาต อ่อนน้อม

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ สถานศึกษาและมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา            ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างหลากหลายที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ การที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเห็นความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆในท้องถิ่นนั้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า ความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจตั้งแต่วัยเยาว์ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่จึงได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อ แม่ และผู้ปกครองเด็ก ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและร่วมลอยกระทงกับเด็ก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามแก่เด็กปฐมวัย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการร่วมกิจกรรมกับเด็กเพื่อที่เด็กจะได้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไปตามลำดับ

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4778 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4778