รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

ผู้จัดทำ นางสาวธัญญารัตน์ ตาดอยู่

ประเภทตัวชี้วัด : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ สถานศึกษาและมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา             ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทางผู้บริหารและชาวบ้านตำบลหนองโพรงได้ให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องภายใต้คำขวัญ "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่ ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานของตำบลหนองโพรงจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย โดยส่งตัวแทนนักเรียนและตัวแทนผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมเดินรณรงค์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน ฝึกความกล้าแสดงออกให้กับเด็ก และให้เด็กได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4444 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4444