การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง

สร้างโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโดด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ผู้จัดทำ นางสุริยา จ้ายหนองบัว

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ            วันศุกร์ที่24 มกราคม 2557ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้าร่วมกับเทศบาลตำบลโดดได้ออกประเมินศูนย์เด็กน่าอยู่ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขอนามัยของเด็กปฐมวัยในการประเมินศูนย์เด็กน่าอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหนองหว้าประจำปี2557ร่วมกับเทศบาลตำบลโดดโดบมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กร่วมกันทั้งด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมรอบๆศูนย์เด็กวัดบ้านโดดและยังได้แนะนำผู้ดูแลเด็กเป็นรายข้อตามแบบประเมินและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนาศูนย์เด็กน่าอยู่และผู้ดูแลเด็กได้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินเพื่อทำการประเมินศนย์เด็กน่าอยูในวันนี้ทั้งนี้ผู้ดูแลเด็กของศูนย์วัดบ้านโดดและขอขอบคุณนายธีรชัย พรหมคุณผอ.รพ.สต.โนนหนองหว้านางสุวีณาพรหมคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางกนกวรรณ วรเลิศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฎิบัติงานรพ.สต.ตำบลอีเซและนางสาวเกตน์สิรี หาผล นักบริหารการศึกษา เทศบาลตำบลโดด ผู้ปกครอง ชุมชนที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรือยมาและขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4319 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4319