กิจกรรมวันเด็ก

สร้างโดย ศูนยํพัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสำราญ  (จังหวัดอุบลราชธานี)

ผู้จัดทำ นางดวงจันทร์ เพิ่มพิมพ์

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้และร่วมถึงหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านในเขตตำบล ถ้ำแข้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ซึงมีศูนย์อบรมเด็กถ้ำแข้ทั้งหมด ๖ ศูนย์ และโรงเรียน ๕ โรงเรียนมาร่วมด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษามีการแข่งขันเรียงความ และการแสดงบนเวที และร้องเพลงชิงชนะเลิศ และในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการประกวดและให้รางวัลกับเด็กๆ เหมือนกัน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เด็ก ๆ ผู้ปกครองในชุมชนก็ให้การสนับสนุนค่อยอยู่ให้กำลังใจเด็ก ๆ ตลอดทั้งวัน

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=4115 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4115