สัปดาห์ที่1-2 ปฐมนิเทศ

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (จังหวัดอุดรธานี)

ผู้จัดทำ นางสาวสมฤดี เข็มศรี

ประเภทตัวชี้วัด : สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ได้จัดสาระการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นหลัก และจัดให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ การจัดประสบการณ์แบบหน่วยการเรียนรู้เป็นการณ์จัดประสบการณ์ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก และสภาพแวดล้อม โดยบูรณาการสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการสำคัญที่จำเป็นตามสาระการเรียนรู้รายปี ในหลักสูตรสถานศึกษากับสาระสำคัญของหัวเรื่องที่ระบุไว้ในหน่วยแล้วกำหนดเป็นแผนจัดประสบการณ์สำหรับจัดประสบการณ์ให้กับเด็กรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบหน่วยการเรียนรู้เป็นแบบที่นิยมใช้แบบ กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ครูเป็นผู้กำหนดหน่วยการเรียนรู้โดยพิจารณาจากเรื่องที่เด็กสนใจและเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเด็กทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 40 หน่วยการเรียนรู้ กำหนดการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๕๖ สัปดาห์ที่ 1-2 เรื่อง ปฐมนิเทศ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถ 1. บอกชื่อ นามสกุล และสัญลักษณ์ประจำตัวของตนได้ 2.บอกชื่อครูประจำชั้น และเพื่อนในห้องได้ 3.ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้ สาระในการเรียนรู้ ให้เด็กได้รู้จักชื่อตนเอง ชื่อครูประจำชั้น และเพื่อน และนำเสนอสัญลักษณ์ประจำตัว เครื่องใช้ส่วนตัว และที่เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก ๆ ตลอดจนการทำความรู้จักสถานที่ต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ การที่เด็กเข้ามาอยู่ในโรงเรียน เด็กต้องปรับตัวสร้างความคุ้นเคยกับครู กับเพื่อน ๆ และสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเด็ก เด็กต้องปรับตัวที่จะช่วยเหลือตัวเอง โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ สัปดาห์ที่ 2 ( 4 -7 มิถุนายน 56 ) คุณครูแนะนำสถานที่ต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่

ที่มา : http://special2.dusitcenter.org/cdcnews/content.php?nid=3863 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 3863