รายชื่อนักศึกษา


มรภ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571291321001 นาง พนัสดา   กองกุลทิพย์ กระบี่ ปกติ
2 571291321002 นางสาว มีนา   เพลินจิตร กระบี่ ปกติ
3 571291321003 นางสาว สุภาพร   ศิริตะงัน กระบี่ ปกติ
4 571291321004 นางสาว สมฤดี   ชลธี กระบี่ ปกติ
5 571291321005 นาง วลัยพร   ประไพภักดิ์ ชุมพร ปกติ
6 571291321006 นางสาว ปราถนา   รุกเขตต์ ชุมพร ปกติ
7 571291321007 นาง ปรีดา   ศิริมาสกุล ชุมพร ปกติ
8 571291321008 นางสาว สุนิสา   พรหมเมฆ ชุมพร ปกติ
9 571291321009 นางสาว ทิพวรรณ   จันทร์ตรี ชุมพร ปกติ
10 571291321010 นาง พจนารถ   ครุฑยักษ์ ชุมพร ปกติ
11 571291321011 นางสาว มลฤดี   ทองคง ชุมพร ปกติ
12 571291321012 นางสาว โสรญา   แย้มชะยา ชุมพร ปกติ
13 571291321013 นางสาว วิลาวัลย์   พรหมศิลา ชุมพร ปกติ
14 571291321014 นาง นิรมล   เพชรวงศ์ ชุมพร ปกติ
15 571291321016 นาง ธนิฏฐา   สุภักดี ชุมพร ปกติ
16 571291321017 นางสาว ปิยะนุช   พุ่มไสว ชุมพร ปกติ
17 571291321018 นางสาว จริญญา   พรมวี ชุมพร ปกติ
18 571291321019 นางสาว วิชยา   สมบัติพิบูลย์ ชุมพร ปกติ
19 571291321020 นางสาว ปิยะนาถ   อินทร์แก้ว ชุมพร ปกติ
20 571291321021 นางสาว นันทนิท   กื๋อกระโทก ชุมพร ปกติ
21 571291321022 นาง สุพรรณนี   มะลิลา ชุมพร ปกติ
22 571291321023 นางสาว ยุวันดา   ทองนาโพธิ์ ชุมพร พ้นสภาพ
23 571291321024 นางสาว จุรีมาศ   ทองสุย สุราษฎร์ธานี ปกติ
24 571291321025 นางสาว บุญธริกา   แว่นแก้ว ชุมพร ปกติ
25 571291321026 นางสาว สุคนธ์ทิพย์   สุขอาจ ชุมพร ปกติ
26 571291321027 นาย สิทธิรัตน์   พวงสุวรรณ นครศรีธรรมราช ปกติ
27 571291321028 นาง ผกาวดี   ใจสนุก นครศรีธรรมราช ปกติ
28 571291321029 นางสาว ทัศณีย์   วิเศษราษฏร์ นครศรีธรรมราช ปกติ
29 571291321034 นาง กัลญาณี   ทองอ่อน นครศรีธรรมราช ปกติ
30 571291321035 นาง อจิรวดี   ไชยโชติ นครศรีธรรมราช ปกติ
31 571291321036 นาง เสาวภา   พรหมทอง นครศรีธรรมราช ปกติ
32 571291321037 นาง อาภาภรณ์   ชื่นสุราษฏร์ นครศรีธรรมราช ปกติ
33 571291321038 นาง จินตนา   นุ้ยศิริ สุราษฎร์ธานี ปกติ
34 571291321039 นาง กุสุมา   พรมแก้ว นครศรีธรรมราช ปกติ
35 571291321040 นาง ขวัญเรือน   สุมน นครศรีธรรมราช ปกติ
36 571291321041 นางสาว นิภา   จันทร์เสถียร นครศรีธรรมราช ปกติ
37 571291321042 นางสาว วราภรณ์   เชาวลิต นครศรีธรรมราช ปกติ
38 571291321043 นาง กาญจนา   รจนา นครศรีธรรมราช ปกติ
39 571291321044 นาง ทิพรัตน์   ณวิจิตร นครศรีธรรมราช ปกติ
40 571291321045 นาง อำพรรัตน์   ศิริพงศ์ประพันธ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
41 571291321046 นางสาว อารีรัตน์   จตุมาศ นครศรีธรรมราช ปกติ
42 571291321047 นางสาว ขวัญใจ   ใจห้าว นครศรีธรรมราช ปกติ
43 571291321048 นางสาว เสาวลักษณ์   โส้สมัน นครศรีธรรมราช ปกติ
44 571291321050 นางสาว บุญพา   บุญรักษ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
45 571291321051 นาง ปรีญา   ชัยยะ นครศรีธรรมราช ปกติ
46 571291321052 นางสาว นภัสรตรา   โชติเทวชพ นครศรีธรรมราช ปกติ
47 571291321053 นางสาว พลอยอัปสร   บัวทิพย์ นครศรีธรรมราช ปกติ
48 571291321054 นางสาว อารยา   ดาระดิง นครศรีธรรมราช ปกติ
49 571291321055 นางสาว พิทย์สินี   พัวเกาศัลย์ นครศรีธรรมราช ปกติ
50 571291321056 นาง รัตนา   ทองคำ นครศรีธรรมราช ปกติ
51 571291321057 นางสาว เพ็ญนภา   แซ่ว่อง นครศรีธรรมราช ปกติ
52 571291321058 นาง กวินทรา   แก้วจะระ นครศรีธรรมราช ปกติ
53 571291321059 นาง กนกวรรณ   ทองสีนุช นครศรีธรรมราช ปกติ
54 571291321060 นาง เกศฎาพร   รังเสาร์ นครศรีธรรมราช ปกติ
55 571291321061 นาง สุริยา   นวลนุ่ม นครศรีธรรมราช ปกติ
56 571291321062 นาง อมรรัตน์   สืบวงศ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
57 571291321063 นาง มีนา   หนูนุ่น นครศรีธรรมราช ปกติ
58 571291321064 นาง นันทิกา   เสนปาน นครศรีธรรมราช ปกติ
59 571291321065 นาง ปิยะนุช   บุญประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
60 571291321066 นางสาว ชลิตา   หนูภัยยันต์ นครศรีธรรมราช ปกติ
61 571291321067 นางสาว วรารัตน์   มหาสุข นครศรีธรรมราช ปกติ
62 571291321068 นางสาว ปาริฉัตร   รักษาแก้ว นครศรีธรรมราช ปกติ
63 571291321069 นาง ณัฏฐณิชา   จริตงาม นครศรีธรรมราช ปกติ
64 571291321070 นาง ภัทรเพ็ญ   สุภาพ นครศรีธรรมราช ปกติ
65 571291321071 นาง ศราทิพย์   รัตนบุรี นครศรีธรรมราช ปกติ
66 571291321072 นาง ทิพย์วรรณ์   คงเรือง นครศรีธรรมราช ปกติ
67 571291321073 นาง อำภาพันธุ์   เชาว์ช่างเหล็ก นครศรีธรรมราช ปกติ
68 571291321074 นางสาว จิราภรณ์   ปลอดทุกข์ นครศรีธรรมราช ปกติ
69 571291321075 นางสาว วิลาวัลย์   พันธมาศ นครศรีธรรมราช ปกติ
70 571291321076 นางสาว นัฐวรรณ   ฤทธิศักดิ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
71 571291321077 นาง วิไลพร   ไชยฤกษ์ นครศรีธรรมราช พ้นสภาพ
72 571291321078 นางสาว เปียทิพย์   ขวัญเมือง นครศรีธรรมราช ปกติ
73 571291321079 นาง จิราวรรณ์   บุญหลง นครศรีธรรมราช ปกติ
74 571291321080 นาง กมลทิพย์   ประเสริฐสังข์ นครศรีธรรมราช ปกติ
75 571291321081 นาง อลิณรัฐ   จรรยาดี นครศรีธรรมราช พ้นสภาพ
76 571291321082 นาง เครือวัลย์   ฤทธาภิรมย์ นครศรีธรรมราช ปกติ
77 571291321083 นางสาว คันธารัตน์   รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
78 571291321084 นางสาว ธัญญานินท์   สุดชู นครศรีธรรมราช พ้นสภาพ
79 571291321085 นางสาว อุไรวรรณ   คงแป้น นครศรีธรรมราช ปกติ
80 571291321086 นางสาว จันทิมา   ชูลิกร นครศรีธรรมราช ปกติ
81 571291321087 นาง ดาวน้อย   เต็มไป นครศรีธรรมราช ปกติ
82 571291321088 นางสาว กมลพรรณ   เกตุกาญจน์ นครศรีธรรมราช ปกติ
83 571291321089 นางสาว สว่างจิตร์   พลเยี่ยมแสน นครศรีธรรมราช ปกติ
84 571291321090 นางสาว ศริญญา   มานพสิน นครศรีธรรมราช ปกติ
85 571291321091 นาง เอื้องอนงค์   รุทธพิชัยรักษ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
86 571291321092 นางสาว อุสุไร   สี่เหลี่ยม นครศรีธรรมราช ปกติ
87 571291321093 นางสาว ระพีพรรณ   บัวเกตุ นครศรีธรรมราช ปกติ
88 571291321094 นางสาว วาทิณี   จุฬะแพทย์ นครศรีธรรมราช ปกติ
89 571291321095 นางสาว นงเยาว์   จังกระหวัด นครศรีธรรมราช ปกติ
90 571291321096 นาง อุไรวรรณ   สถิตย์ภูมิ นครศรีธรรมราช ปกติ
91 571291321097 นางสาว จุไรวรรณ   ชุมลักษณ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
92 571291321098 นาง อนุสรา   ริยาพันธ์ นครศรีธรรมราช ปกติ
93 571291321099 นาง สิริลักส์   รอดบุญ นครศรีธรรมราช ปกติ
94 571291321101 นางสาว อรอุษา   ตำเสก นครศรีธรรมราช ปกติ
95 571291321102 นางสาว ชฎามาศ   บุญยอด นครศรีธรรมราช ปกติ
96 571291321103 นางสาว กัญญพัชร   นพรัตน์ นครศรีธรรมราช ปกติ
97 571291321104 นางสาว ทัตติกา   ศรีสุวรรณ นครศรีธรรมราช ปกติ
98 571291321105 นาง อวยพร   ใจห้าว นครศรีธรรมราช ปกติ
99 571291321106 นาง จุฑามาศ   ใจดำรงค์วัฒนะ นครศรีธรรมราช ปกติ
100 571291321107 นาง ศิริพร   กำเหนิดทอง นครศรีธรรมราช ปกติ
101 571291321108 นางสาว มัทณี   จันทร์ทิพย์ นครศรีธรรมราช ปกติ
102 571291321109 นางสาว รัชนู   สองเมืองสุข นครศรีธรรมราช ปกติ
103 571291321111 นาง เพ็ญพักตร์   พรหมสุวรรณ พังงา ปกติ
104 571291321112 นางสาว ธนัฏฐา   จงไกรจักร์ พังงา ปกติ
105 571291321113 นาง สายใจ   บุญเทียม พังงา ปกติ
106 571291321115 นางสาว อรวรรณ   หันหวล พังงา ปกติ
107 571291321117 นางสาว ลัคนา   ทินรา พังงา ปกติ
108 571291321118 นาง ธิดารักษ์   ราชประดิษฐ์ พังงา ปกติ
109 571291321119 นางสาว ปิยวรรณ   แก้วช่วย พังงา ปกติ
110 571291321120 นางสาว วิไลพร   เจริญวิทย์ธนเดช พังงา ปกติ
111 571291321121 นางสาว กนกวรรณ   เจริญศักดิ์ พังงา ปกติ
112 571291321122 นาง จิราวรรณ   ตัณฑวิบูลย์ พังงา ปกติ
113 571291321123 นางสาว จุฑามาศ   ศิริการ พังงา ปกติ
114 571291321124 นาง อนุรัตน์   จงกิจ พังงา ปกติ
115 571291321125 นาง สุรีพร   ก้งซ้าย พัทลุง ปกติ
116 571291321127 นางสาว อภิรมณ์ฤดี   ไชยกุล สุราษฎร์ธานี ปกติ
117 571291321128 นาง จงใจ   ด่านอนันต์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
118 571291321129 นางสาว ศิริญญา   เพชรพิรุณ สุราษฎร์ธานี ปกติ
119 571291321130 นางสาว บุศรากร   บุญชู สุราษฎร์ธานี ปกติ
120 571291321131 นาง สุรัญญา   พิกุลงาม สุราษฎร์ธานี ปกติ
121 571291321132 นางสาว รุชดา   กุลบาล สุราษฎร์ธานี ปกติ
122 571291321133 นางสาว จันทร์จิรา   เลี่ยมกองแลง สุราษฎร์ธานี ปกติ
123 571291321134 นางสาว หทัยทิพย์   เหมทานนท์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
124 571291321135 นาง รัชฎาภรณ์   ทองเฝือ สุราษฎร์ธานี ปกติ
125 571291321136 นางสาว ปวีณา   แป้นคง นครศรีธรรมราช ปกติ
126 571291321138 นางสาว ฐิตาพร   นิจจันพันศรี สุราษฎร์ธานี ปกติ
127 571291321139 นางสาว พวงรัตน์   ชัยเจริญ สุราษฎร์ธานี ปกติ
128 571291321140 นาง วนาภรณ์   พัวพันธ์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
129 571291321141 นางสาว อรอุมา   รักเชื้อ สุราษฎร์ธานี ปกติ
130 571291321142 นาง จันทนา   ประมูล สุราษฎร์ธานี ปกติ
131 571291321143 นางสาว จันทนา   ก้าวอนันตกุล สุราษฎร์ธานี ปกติ
132 571291321144 นางสาว ภัทรพร   กองแก้ว สุราษฎร์ธานี ปกติ
133 571291321145 นางสาว อังคณา   คชเดช สุราษฎร์ธานี ปกติ
134 571291321146 นางสาว สุธาทิพย์   ขาวปาน สุราษฎร์ธานี ปกติ
135 571291321147 นางสาว นวลอนงค์   พิมพ์เทพ สุราษฎร์ธานี ปกติ
136 571291321148 นางสาว ศิริพร   สองแก้ว สุราษฎร์ธานี ปกติ
137 571291321149 นางสาว กฤษณา   จันทร์น้ำดำ สุราษฎร์ธานี ปกติ
138 571291321150 นางสาว กฤตินี   สุขไกรไทย สุราษฎร์ธานี ปกติ
139 571291321151 นางสาว จิราวรรณ   ไมอินทร์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
140 571291321152 นางสาว สารภี   เรืองเผือก สุราษฎร์ธานี เสียชีวิต
141 571291321153 นางสาว ชนิตา   ปลอดสุวรรณ์ สุราษฎร์ธานี พ้นสภาพ
142 571291321154 นางสาว จุฑามาศ   อินทร์พรหม สุราษฎร์ธานี ปกติ
143 571291321155 นางสาว สนธยา   ทองมีศรี สุราษฎร์ธานี ปกติ
144 571291321156 นางสาว พาเรศ   ประทุมเพชร สุราษฎร์ธานี ปกติ
145 571291321157 นางสาว จิราภรณ์   สำลี สุราษฎร์ธานี ปกติ
146 571291321158 นางสาว วิยะดา   นิยะกิจ สุราษฎร์ธานี ปกติ
147 571291321159 นาง จริยา   พรหมเพชร สุราษฎร์ธานี ปกติ
148 571291321160 นางสาว หทัยทิพย์   มิตรเมือง สุราษฎร์ธานี ปกติ
149 571291321161 นาง พัณนิดา   แก้วอำดี สุราษฎร์ธานี พ้นสภาพ
150 571291321163 นางสาว กัณฐมณี   เครือคง สุราษฎร์ธานี พ้นสภาพ
151 571291321164 นางสาว กรรณิการ์   ชัยรัตน์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
152 571291321165 นางสาว จุฑารัตน์   บุญฤทธิ์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
153 571291321166 นางสาว สุกัญญา   สุผาวัน สุราษฎร์ธานี ปกติ
154 571291321167 นางสาว จิตาภา   วิบุลศิลป์ สุราษฎร์ธานี พ้นสภาพ
155 571291321168 นางสาว นราวดี   ดีฮกเคี่ยน สุราษฎร์ธานี ปกติ
156 571291321169 นางสาว อรอุมา   เพชรฤกษ์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
157 571291321171 นาง นภสร   ภักดีไทย สุราษฎร์ธานี ปกติ
158 571291321172 นางสาว ธัญญรัตน์   ชูช่วง สุราษฎร์ธานี ปกติ
159 571291321173 นางสาว วนิศา   เพ็ชรสุข สุราษฎร์ธานี ปกติ
160 571291321174 นาง วิภา   พันธุ์สิน สุราษฎร์ธานี ปกติ
161 571291321175 นางสาว เขมลักษณ์   มานพ สุราษฎร์ธานี ปกติ
162 571291321176 นางสาว ชุติมา   อานนท์ สุราษฎร์ธานี ปกติ
163 571291321177 นางสาว อัญชลี   เทียนทอง สุราษฎร์ธานี ปกติ
164 571291321178 นางสาว ธัญญารัตน์   มูลตา สุราษฎร์ธานี ปกติ
165 571291321179 นางสาว สุนิษา   ศรีมาลา สุราษฎร์ธานี ปกติ
166 571291321180 นางสาว สุดารัตน์   เกตุทอง สุราษฎร์ธานี ปกติ
167 571291321182 นางสาว จันทรา   สามัญเมือง สุราษฎร์ธานี ปกติ
168 571291321183 นางสาว วิภารัตน์   โรยทองคำ สุราษฎร์ธานี ปกติ
169 571291321184 นางสาว วิชชุตา   จินาเหงียบ สุราษฎร์ธานี ปกติ
170 571291321185 นางสาว ยุวดี   สุระกา สุราษฎร์ธานี ปกติ
171 571291321186 นางสาว สุพาภรณ์   แสงเดช สุราษฎร์ธานี ปกติ
172 571291321187 นางสาว ภัทรี   บางเดือนกิจ สุราษฎร์ธานี ปกติ
173 571291321189 นางสาว ธิดารัตน์   เผือกภูมิ สุราษฎร์ธานี ปกติ
174 571291321190 นางสาว ณฐมน   มากวุฒิ สุราษฎร์ธานี ปกติ
175 571291321191 นาง นภาลัย   ศรีแผ้ว สุราษฎร์ธานี ปกติ
176 571291321192 นาง สุภาภรณ์   พรหมวิเศษ สุราษฎร์ธานี ปกติ
177 571291321193 นางสาว มัทนา   สัญญาธิกุล สุราษฎร์ธานี ปกติ
178 571291321194 นางสาว กัญญานัฐ   สืบมา สุราษฎร์ธานี ปกติ
179 571291321195 นางสาว จิราภา   สวัสดิ์อุบล สุราษฎร์ธานี ปกติ
180 571291321196 นางสาว นิตยา   คงจูด สุราษฎร์ธานี ปกติ
181 571291321197 นางสาว มณธิรา   ชูโลก สุราษฎร์ธานี ปกติ