รายชื่อนักศึกษา


ม.สวนดุสิต (ตรัง)

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571231321002 นางสาว สุภาพร   มัดเหย่ กระบี่ ปกติ
2 571231321005 นางสาว อโณทัย   ก๊กใหญ่ กระบี่ ปกติ
3 571231321007 นางสาว กรรนิกา   เกื้อกูล กระบี่ ปกติ
4 571231321008 นางสาว ศริภา   หนูสงค์ กระบี่ ปกติ
5 571231321009 นางสาว สุนทรีย์   หมัดเหย่ กระบี่ ปกติ
6 571231321010 นาง กัสสุรีย์   กสิคุณ กระบี่ ปกติ
7 571231321011 นางสาว ฝาสีต๊ะ   พยายาม กระบี่ ปกติ
8 571231321012 นาง วิศรุตา   กสิคุณ กระบี่ ปกติ
9 571231321013 นางสาว กรกนก   ช้างน้ำ กระบี่ ปกติ
10 571231321014 นางสาว นูรีซาน   ยีตาเยะ กระบี่ ปกติ
11 571231321015 นางสาว วราภรณ์   ปรีชา กระบี่ ปกติ
12 571231321016 นางสาว ปิยะดา   พัฒศรีเรือง กระบี่ ปกติ
13 571231321017 นาง จิรัฐิกร   อมรพรรณศิริ กระบี่ ปกติ
14 571231321018 นางสาว น้ำทิพย์   หนูช่วย กระบี่ ปกติ
15 571231321019 นางสาว วชิราภรณ์   ไหมทอง กระบี่ ปกติ
16 571231321020 นางสาว จุฑารัตน์   เรืองมี กระบี่ ปกติ
17 571231321021 นางสาว มาลัยทิพย์   เทพเกื้อ กระบี่ ปกติ
18 571231321022 นาง สุภาภรณ์   เครือวัลย์ กระบี่ ปกติ
19 571231321023 นางสาว วัลย์ยา   ชนะกุล กระบี่ ปกติ
20 571231321024 นาง ชมนภัส   ลิ่มจูหมึง กระบี่ ปกติ
21 571231321025 นางสาว พิมพิศา   หอมสูง กระบี่ ปกติ
22 571231321026 นางสาว สุรีรัตน์   อุบล กระบี่ ปกติ
23 571231321027 นาง ฉวีวรรณ   นามสนธิ์ กระบี่ ปกติ
24 571231321028 นางสาว สุภารัตน์   ส่งศรี กระบี่ ปกติ
25 571231321029 นางสาว ภคนันท์   น้ำเพ็ชร กระบี่ ปกติ
26 571231321030 นาง ปุณยนุช   กังแฮ กระบี่ ปกติ
27 571231321031 นางสาว นันทนา   จันทร์ทอง กระบี่ ปกติ
28 571231321032 นาง นิตยา   ณนรินทร์ กระบี่ ปกติ
29 571231321033 นางสาว เรวดี   ดำหาย กระบี่ ปกติ
30 571231321034 นาง วิไลวรรณ   ลิขิตกาญจน์ กระบี่ ปกติ
31 571231321035 นางสาว สุดา   รอดเกิด กระบี่ ปกติ
32 571231321036 นาง กิตติยาภรณ์   เหมบุตร กระบี่ ปกติ
33 571231321037 นาง รัชนี   เสียงสุวรรณ กระบี่ ปกติ
34 571231321038 นางสาว นุจรี   เหล่าเส็น กระบี่ ปกติ
35 571231321039 นาง วิไลลักษณ์   แสงสุวรรณ์ กระบี่ ปกติ
36 571231321040 นางสาว สุตภัทร   สงดำ กระบี่ ปกติ
37 571231321041 นางสาว ศิริรัตน์   คงประชุม กระบี่ ปกติ
38 571231321042 นาง ปาริชาต   แสงจันทร์ กระบี่ พ้นสภาพ
39 571231321043 นาง จินตนา   บัวเงิน กระบี่ ปกติ
40 571231321044 นางสาว สดชื่น   ชัยฤทธิ์ ตรัง ปกติ
41 571231321045 นางสาว พิชญาฎา   สีมัสมิง ตรัง พ้นสภาพ
42 571231321046 นางสาว วิยะดา   เตะตู ตรัง ปกติ
43 571231321047 นางสาว เอมาร์   สู่สม ตรัง ปกติ
44 571231321048 นาง วราพร   จิตรหลัง ตรัง ปกติ
45 571231321049 นางสาว กรัณฑรัตน์   วงค์วิวัฒน์ ตรัง ปกติ
46 571231321050 นางสาว ผกามาศ   ทองเถื่อน ตรัง ปกติ
47 571231321051 นางสาว นัดดา   ปันดิกา ตรัง ปกติ
48 571231321052 นางสาว อินทิรา   วิริยะอรรถสาร ตรัง ปกติ
49 571231321053 นางสาว เยาวนุช   แป้นไทย ตรัง ปกติ
50 571231321054 นางสาว ราตรี   เพชรราน ตรัง ปกติ
51 571231321055 นาง จุฑารัตน์   ราชภิรมย์ ตรัง ปกติ
52 571231321056 นางสาว ปนิธิ   กล่อมพงษ์ ตรัง ปกติ
53 571231321057 นางสาว นฤมล   พิทักษ์พิเศษฐ ตรัง ปกติ
54 571231321058 นางสาว จิราวรรณ   พลอินทร์ ตรัง ปกติ
55 571231321059 นางสาว นุชนาถ   ง่วนอ่อน ตรัง ปกติ
56 571231321060 นาง ปวีณ์รัตน์   รักษารัก ตรัง ปกติ
57 571231321061 นาย อรุณ   วรรณแรก ตรัง ปกติ
58 571231321062 นางสาว อรญา   ชูบาล ตรัง ปกติ
59 571231321063 นางสาว จุรินทร์   ชิดชื่น ตรัง พ้นสภาพ
60 571231321064 นาง เตือนใจ   สังข์สุวรรณ ตรัง ปกติ
61 571231321065 นาง กมลทิพย์   เขียวไชย ตรัง ปกติ
62 571231321066 นางสาว กนกพิชชา   เพ่งพินิจ ตรัง ปกติ
63 571231321067 นางสาว ศันสุนีย์   ชูเกิด ตรัง ปกติ
64 571231321068 นางสาว กัลยรัตน์   แก้วละเอียด ตรัง ปกติ
65 571231321069 นางสาว ละม้าย   ท่าสะบ้า ตรัง ปกติ
66 571231321070 นางสาว เอื้ออารี   เอียดแก้ว ตรัง ปกติ
67 571231321071 นาง เบญจรัตน์   ชูทอง ตรัง ปกติ
68 571231321072 นางสาว ปทุมพร   จันทรประเสริฐ ตรัง ปกติ
69 571231321073 นาง สุคนธ์   ปราบเขตต์ ตรัง ปกติ
70 571231321074 นาง หนึ่งฤทัย   ก๊กใหญ่ ตรัง ปกติ
71 571231321075 นาง รัชนู   ต่างสี ตรัง ปกติ
72 571231321076 นางสาว ศุภตา   ล้อมเมือง ตรัง ปกติ
73 571231321077 นางสาว สิริมา   ไชยสงคราม ตรัง ปกติ
74 571231321078 นางสาว อุทุมพร   ซือเอี้ยว ตรัง ปกติ
75 571231321079 นางสาว สุกัญญา   ปาลวงษ์ ตรัง ปกติ
76 571231321080 นาง จิตติมา   เกียรติพิมล ตรัง ปกติ
77 571231321081 นาง จุฑารัตน   ขวัญแคว้น ตรัง ปกติ
78 571231321082 นางสาว สุจิรัตน์   จันทัน ตรัง ปกติ
79 571231321083 นางสาว จิรประภา   จินากุลวิพัฒน์ ตรัง ปกติ
80 571231321084 นาง รังสิมา   ไชยกาล ตรัง ปกติ
81 571231321085 นาง กมลลักษณ์   รอดคืน นครศรีธรรมราช ปกติ
82 571231321086 นาง วิจิตรา   ห่วงผล พังงา ปกติ
83 571231321087 นางสาว นรานุช   เงินเปีย พังงา ปกติ
84 571231321088 นางสาว อุไรลักษณ์   แก้วกิ้ม พังงา ปกติ
85 571231321089 นางสาว สุมาลี   หอมหวล พังงา ปกติ
86 571231321090 นางสาว ปิยบุตรา   รักษาวงศ์ พังงา ปกติ
87 571231321091 นางสาว นรารัตน์   กาฬวงศ์ กระบี่ ปกติ
88 571231321092 นางสาว จุรีพร   คงดำ พัทลุง ปกติ
89 571231321093 นาง อาภร   คงแก้ว พัทลุง ปกติ
90 571231321094 นาย จรัญ   ทองประดับ พัทลุง ปกติ
91 571231321095 นางสาว อรุณ   ช่วยชู พัทลุง ปกติ
92 571231321096 นางสาว เยาวเรศ   ชูคง พัทลุง ปกติ
93 571231321097 นางสาว อุไรวรรณ   สังข์เหลือ พัทลุง ปกติ
94 571231321098 นาง นันท์นภัส   หนูแก้ว พัทลุง ปกติ
95 571231321099 นาง ดารุณี   วินสน พัทลุง ปกติ
96 571231321100 นาง ฉลอง   ยศแสน พัทลุง ปกติ
97 571231321101 นางสาว บุปผา   จิตเวช พัทลุง ปกติ
98 571231321102 นาง อรอนงค์   ยุวกาฬกุล พัทลุง ปกติ
99 571231321103 นางสาว วยุรี   เนาว์เหน็ก ภูเก็ต ปกติ
100 571231321104 นาง มยุเรศ   เพ็ชรไทย ภูเก็ต ปกติ
101 571231321105 นางสาว รัชนก   แซ่หลิม ภูเก็ต ปกติ
102 571231321106 นางสาว ธารทิพย์   ลงศรี ภูเก็ต ปกติ
103 571231321107 นางสาว กฤตยา   ลาวรรณ์ ภูเก็ต ปกติ
104 571231321109 นางสาว สุไลยา   ชายเกตุ สตูล ปกติ
105 571231321110 นางสาว อุไรวรรณ   หลีหาด สตูล ปกติ
106 571231321111 นางสาว ดาวเรือง   แก้วน้อย สตูล ปกติ
107 571231321112 นาง ผกาวัลย์   พรึกเสนา สุราษฎร์ธานี ปกติ