รายชื่อนักศึกษา


มรภ.กำแพงเพชร

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571151321001 นางสาว กนกพร   จันทพุฒ กำแพงเพชร ปกติ
2 571151321002 นาง นงรัตน์   ยืนยง กำแพงเพชร ปกติ
3 571151321003 นางสาว ณัฏฐพร   ทองเนตร กำแพงเพชร ปกติ
4 571151321004 นางสาว สุวิมล   มาลา กำแพงเพชร ปกติ
5 571151321005 นางสาว สุดา   อัศวเจริญโชติกูล กำแพงเพชร ปกติ
6 571151321006 นางสาว วันวิสา   สงวนใจมั่น กำแพงเพชร ปกติ
7 571151321007 นางสาว บัวงาม   สระบาศรี กำแพงเพชร ปกติ
8 571151321008 นางสาว ซ่อนกลิ่น   บัวเขียว กำแพงเพชร ปกติ
9 571151321009 นางสาว นิราวรรณ   กันแสน กำแพงเพชร ปกติ
10 571151321010 นาง ปุณญิศา   นามขันธ์ กำแพงเพชร ปกติ
11 571151321011 นางสาว วรรณทกานต์   เปลี่ยนสี กำแพงเพชร ปกติ
12 571151321012 นาง สุทินพรวรรณรัตน์   สุดเนตร กำแพงเพชร ปกติ
13 571151321013 นางสาว เกษวิไล   หมอนอิง กำแพงเพชร ปกติ
14 571151321014 นาง นุจนาฏ   โพธิ์กาศ กำแพงเพชร ปกติ
15 571151321015 นาง ชุติมดี   เงินทอง กำแพงเพชร ปกติ
16 571151321016 นางสาว วาลิณี   คะระออม กำแพงเพชร ปกติ
17 571151321017 นางสาว ขนิษฐา   พูลพันธ์ กำแพงเพชร ปกติ
18 571151321018 นาง อุมาพร   อำนวย กำแพงเพชร ปกติ
19 571151321019 นาง วลัยพรรณ   ภู่เกตุ กำแพงเพชร ปกติ
20 571151321020 นางสาว ฉันทนา   แซ่ย้าง ตาก ปกติ
21 571151321021 นางสาว หรรษรัตน์   เกษตรกุลทรัพย์ ตาก ปกติ
22 571151321022 นางสาว ศศิวิมล   ชัยรัตนกุลเดช ตาก ปกติ
23 571151321023 นางสาว ณภัทธรา   แซ่โซ้ง ตาก ปกติ
24 571151321024 นางสาว จารุวรรณ   แสงน้อย ตาก ปกติ
25 571151321025 นางสาว นภัสสร   วังวงษ์ ตาก ปกติ
26 571151321026 นางสาว ยุวดี   ถนอมแนว ตาก ปกติ
27 571151321027 นางสาว จุฑามาศ   ธรรมจิตมั่น ตาก ปกติ
28 571151321028 นางสาว ปิยวรรณ   กล้าพิทักษ์ ตาก ปกติ
29 571151321029 นางสาว ณัฎฐยา   วัฒนโชคกุล ตาก ปกติ
30 571151321030 นางสาว กิติกานต์   อัครรุ่งโรจน์ ตาก ปกติ
31 571151321031 นางสาว จันทร์จิรา   เกียรติรุ่งสวัสดิ์ ตาก ปกติ
32 571151321032 นาง ยลดา   แสนมหามงคล ตาก ปกติ
33 571151321033 นางสาว จันทร์ฉาย   แสงมหามงคล ตาก ปกติ
34 571151321034 นางสาว สมฤทัย   อิทธิเดชรุ่งเรือง ตาก ปกติ
35 571151321035 นางสาว ณัฐยา   เรืองอดุลย์วิทย์ ตาก ปกติ
36 571151321036 นางสาว ทัศณีวรรณ   ใหญ่ประสาน ตาก พ้นสภาพ
37 571151321037 นาง จิตรศิริ   บุญพิน ตาก ปกติ
38 571151321038 นางสาว ภิญช์ชญา   พรมดำ ตาก ปกติ
39 571151321039 นางสาว วิมลมาลย์   จันทร์ทอง ตาก ปกติ
40 571151321040 นาง อาทิตยา   พรสัตย์ ตาก ปกติ
41 571151321041 นางสาว วัลลิภา   ขัดต๋า ตาก ปกติ
42 571151321042 นางสาว สุดารัตน์   ตุ่นกันทา ตาก ปกติ
43 571151321043 นางสาว บุษบา   ขวัญแก้วพนม ตาก ปกติ
44 571151321044 นาย สมเกียรติ   โนแก้ว ตาก ปกติ
45 571151321045 นางสาว กรองคำ   มโนทิพย์เจริญ ตาก ปกติ
46 571151321046 นางสาว พรพิมล   เนื้อเงินดี ตาก ปกติ
47 571151321047 นางสาว นัฐพร   สุขเสรีโสภณ ตาก ปกติ
48 571151321048 นาง พัชนี   สุวรรณพนา ตาก ปกติ
49 571151321049 นางสาว สุภาวดี   พงศ์พูนวิวัฒน์ ตาก ปกติ
50 571151321050 นางสาว วาสนา   มโนทิพย์เจริญ ตาก ปกติ
51 571151321051 นางสาว ณาตยา   ใจยา ตาก ปกติ
52 571151321052 นางสาว สุมลภรณ์   ตันกรณ์ ตาก ปกติ
53 571151321053 นางสาว ยุวธิดา   สืบสายดี ตาก ปกติ
54 571151321054 นางสาว สุมารี   เครือคำวัง ตาก ปกติ
55 571151321055 นางสาว ภัทราภรณ์   ยอดบุญยืน ตาก ปกติ
56 571151321056 นาย ศิวศักดิ์   สิทธิแก้ว ตาก ปกติ
57 571151321057 นางสาว อารัญญา   บุญจันทร์ ตาก ปกติ
58 571151321058 นางสาว ศศิธร   ทิวงค์ ตาก ปกติ
59 571151321059 นาง ดวงจันทร์   กันทะวงษ์ ตาก ปกติ
60 571151321060 นางสาว เอมอร   อ่องกาศ ตาก ปกติ
61 571151321061 นางสาว อรสา   หมื่นสิทธิแพร่ ตาก ปกติ
62 571151321062 นางสาว ศิรินทรา   ใจศักดิ์สิทธิ์ ตาก ปกติ
63 571151321063 นางสาว ทัศนีย์   ทวีชัยไพศาล ตาก ปกติ
64 571151321064 นาง จิราภรณ์   มะณีใจ ตาก พ้นสภาพ
65 571151321065 นางสาว อภิรดี   ปางท้องทุ่ง ตาก ปกติ
66 571151321066 นางสาว สุภาวดี   ลี้มงคลเลิศ ตาก ปกติ
67 571151321067 นางสาว ศิริรัตน์   ตาคำ ตาก ปกติ
68 571151321068 นางสาว อัจฉราภรณ์   แดงแบน ตาก ปกติ
69 571151321069 นาง ชลธิชา   ทองมา ตาก ปกติ
70 571151321070 นางสาว ชัญญา   อุดเรือน ตาก ปกติ
71 571151321071 นางสาว นิศารัตน์   ใจนิ่ม ตาก ปกติ
72 571151321073 นาง วราภา   บุญต่อ ตาก ปกติ
73 571151321074 นางสาว กชณิชา   จันธิยะ ตาก ปกติ
74 571151321075 นางสาว นารีรัตน์   สีหิน ตาก ปกติ
75 571151321076 นางสาว จีรนันดานี   แจ่มปัญญา ตาก ปกติ
76 571151321077 นางสาว วศินันท์   อุ่นเมือง ตาก ปกติ
77 571151321078 นาง จิราวรรณ   ยอดบุรุษ ตาก ปกติ
78 571151321079 นางสาว กรรณิกา   รักษ์พงไพรธารา ตาก ปกติ
79 571151321080 นางสาว ชลธิชา   แดนแม่จัน ตาก ปกติ
80 571151321081 นางสาว สุปราณี   ศิริพร ตาก ปกติ
81 571151321082 นาง สมฤดี   ตระการศรีชาติ ตาก ปกติ
82 571151321083 นาง จันทร์กระจ่าง   ต๊ะใจ ตาก ปกติ
83 571151321084 นางสาว พันพษา   ฉัตรรัตนาเหม ตาก ปกติ
84 571151321085 นางสาว พิศสมัย   ถิ่นโมโกร ตาก ปกติ
85 571151321086 นาง จันทร์วรรณ   แย้มโกเมนทร์ ตาก ปกติ
86 571151321088 นางสาว อรนุช   เวทย์สกุลพูลสูข ตาก ปกติ
87 571151321089 นางสาว พรพรรณ   ต๊ะวงษ์ ตาก ปกติ
88 571151321090 นางสาว รุจิอร   มณีโชคปัญญา ตาก ปกติ
89 571151321091 นาง ปราณีย์   พันจั่น ตาก ปกติ
90 571151321092 นางสาว อำไพ   มูลเขียว ตาก ปกติ
91 571151321093 นางสาว นิภัทร์สร   คงมั่นคุณธรรม ตาก ปกติ
92 571151321094 นาง รุจิกา   น้อยมหาวัน ตาก ปกติ
93 571151321095 นางสาว นราวัลย์   ดนัยกรสิริ ตาก ปกติ
94 571151321097 นางสาว ชลธิชา   จิตรราช นครสวรรค์ ปกติ
95 571151321098 นางสาว สุนิสา   มากขุนทด นครสวรรค์ พ้นสภาพ
96 571151321099 นางสาว วัชรียา   บูชาบุญ นครสวรรค์ ปกติ
97 571151321100 นางสาว สุรีรัตน์   เมณฑ์กูล นครสวรรค์ ปกติ
98 571151321101 นางสาว นิภาพร   ผมทอง นครสวรรค์ ปกติ
99 571151321102 นาง จันทนา   ปั้นโท้ นครสวรรค์ ปกติ
100 571151321103 นางสาว จุฑาภรณ์   พินิจด้วง นครสวรรค์ ปกติ
101 571151321104 นางสาว อิศราวดี   แก้วจำรัสสุขสันติ นครสวรรค์ ปกติ
102 571151321105 นางสาว ณัฐนันทภัทธ   โตกุล นครสวรรค์ ปกติ
103 571151321106 นางสาว ฐิติมา   คงหุ่น นครสวรรค์ ปกติ
104 571151321107 นาง ทัศนีย์   คีรีวรรณ นครสวรรค์ ปกติ
105 571151321108 นางสาว ถิรพร   พูลสวัสดิ์ นครสวรรค์ ปกติ
106 571151321109 นางสาว สุทธินี   อุรุวรรณ นครสวรรค์ ปกติ
107 571151321110 นาง นุชจรินทร์   กล่อมเกลา นครสวรรค์ ปกติ
108 571151321111 นางสาว ดุสิตา   คงศรี นครสวรรค์ ปกติ
109 571151321112 นางสาว ปูริดา   มอญปาน นครสวรรค์ ปกติ
110 571151321113 นาง เดือนเพ็ญ   ราชนคร นครสวรรค์ ปกติ
111 571151321114 นางสาว รถจาใน   อบพล นครสวรรค์ ปกติ
112 571151321115 นางสาว วินิตย์   ฉลาดแย้ม นครสวรรค์ ปกติ
113 571151321116 นางสาว จงจิตร   นาใจเย็น นครสวรรค์ ปกติ
114 571151321117 นางสาว ณภัชพร   ดีนุช นครสวรรค์ พ้นสภาพ
115 571151321118 นางสาว ปราณี   ขันติวงค์ นครสวรรค์ ปกติ
116 571151321119 นางสาว อารยา   น้อยเพชรมณี นครสวรรค์ ปกติ
117 571151321120 นางสาว นิยม   สุทธิรักษ์ นครสวรรค์ ปกติ
118 571151321121 นางสาว สมปอง   จองกา นครสวรรค์ ปกติ
119 571151321122 นางสาว ศุภากร   ปิ่นกุมภีร์ นครสวรรค์ ปกติ
120 571151321123 นางสาว อาภาพร   บุญเรือง นครสวรรค์ ปกติ
121 571151321124 นางสาว สุพัตรา   เผือกแก้ว นครสวรรค์ ปกติ
122 571151321125 นางสาว ยมลพร   กิจสาริกัน นครสวรรค์ ปกติ
123 571151321127 นางสาว ทิพวรรณ   แสงแก้ว นครสวรรค์ ปกติ
124 571151321128 นาง พาฝัน   โกลามิตร นครสวรรค์ ปกติ
125 571151321129 นางสาว อรวรรณ   อินทพันธ์ นครสวรรค์ ปกติ
126 571151321130 นางสาว ศุภวรรณ   ศรีม้า พิจิตร ปกติ
127 571151321131 นางสาว ณัฏฐ์ธยาน์   เอมสวัสดิ์ พิจิตร ปกติ
128 571151321132 นางสาว นภัส   ชุ่มชื่น พิจิตร ปกติ
129 571151321133 นางสาว สิวารักษ์   จาดขำ พิจิตร ปกติ
130 571151321134 นางสาว น้ำผึ้ง   นิลละออ พิจิตร ปกติ
131 571151321135 นางสาว วาสนา   บัวอ่อน พิจิตร ปกติ
132 571151321136 นางสาว ปรารถนา   แช่มช้อย พิจิตร ปกติ
133 571151321137 นางสาว ดวงพร   คุ้มนวล พิจิตร ปกติ
134 571151321138 นางสาว เหมันต์   จันทะนาม พิจิตร ปกติ
135 571151321139 นางสาว วราภรณ์   เพ็ชรรัตน์ พิจิตร พ้นสภาพ
136 571151321140 นางสาว อธิวัลย์   เสาเวียง พิจิตร ปกติ
137 571151321141 นาง วีนัชยา   อินทนงค์ พิจิตร ปกติ
138 571151321142 นาง ศันสนีย์   ภู่คำมี พิจิตร ปกติ
139 571151321143 นางสาว อรพินธ์   เดชมี พิจิตร ปกติ
140 571151321144 นาง ณัฐกานต์   หมอกมืด พิจิตร ปกติ
141 571151321145 นางสาว วันเพ็ญ   สรรพรอด พิจิตร ปกติ
142 571151321146 นาง อวยพร   สุขอยู่ พิจิตร ปกติ
143 571151321147 นางสาว ญาตาวี   ถาวร พิจิตร ปกติ
144 571151321148 นางสาว สมคิด   สว่างจิตร พิจิตร ปกติ
145 571151321149 นางสาว ศิริขวัญ   จูจันทร์ พิจิตร ปกติ
146 571151321150 นางสาว ปณิชา   ประทุมมาศ พิจิตร ปกติ
147 571151321151 นางสาว วิชญาดา   บัวเทศ พิจิตร ปกติ
148 571151321154 นางสาว จีรวรรณ   อ้นชนะ พิจิตร ปกติ
149 571151321155 นางสาว สายชล   จาดเสาธง พิษณุโลก ปกติ
150 571151321156 นาง ปัญญาภรณ์   จันทร์เมือง พิษณุโลก พ้นสภาพ
151 571151321157 นางสาว วชิราพร   สุดใจ พิษณุโลก ปกติ
152 571151321158 นางสาว เรณู   อินทร์ใย เพชรบูรณ์ ปกติ
153 571151321159 นาง วารุณี   ดีประสิทธิ์ เพชรบูรณ์ ปกติ
154 571151321160 นาง วรัชยา   วันทา เพชรบูรณ์ ปกติ
155 571151321161 นางสาว กรพัตร์   กาช่อง เพชรบูรณ์ ปกติ
156 571151321162 นางสาว ปิยะนุช   กันทา เพชรบูรณ์ ปกติ
157 571151321163 นางสาว จีระภา   โคกสอน เพชรบูรณ์ ปกติ
158 571151321164 นางสาว วัชรี   ชิตเกษร เพชรบูรณ์ ปกติ
159 571151321165 นางสาว ธนพร   ดวงจันทร์ เพชรบูรณ์ ปกติ
160 571151321166 นาง ภัทราพร   ศรีสุขคำ เพชรบูรณ์ ปกติ
161 571151321167 นางสาว รัชญา   เพชรพิพัฒน์ เพชรบูรณ์ ปกติ
162 571151321168 นางสาว จันทนา   ใจสูงเนิน เพชรบูรณ์ ปกติ
163 571151321169 นาง จิราภรณ์   นาเจริญ เพชรบูรณ์ ปกติ
164 571151321170 นางสาว นันทิศา   พิมมะสาร เพชรบูรณ์ ปกติ
165 571151321171 นางสาว จิตรลดา   สิมราช เพชรบูรณ์ ปกติ
166 571151321172 นาง พัทยา   อ๊อดพันธ์ สุโขทัย ปกติ
167 571151321174 นาง ภาวัลย์ศรี   นาคประสิทธิ์ สุโขทัย ปกติ
168 571151321175 นางสาว ยุวพันธ์   ส้มมี สุโขทัย ปกติ
169 571151321176 นาง ลำเทียร   ถาปาวงศ์ สุโขทัย ปกติ
170 571151321177 นางสาว พรอุมา   ศรีจันทร์วงศ์ สุโขทัย พ้นสภาพ
171 571151321178 นาง สุมาณี   ดำดี สุโขทัย ปกติ
172 571151321179 นาง วันดี   คงรัตน์ อุทัยธานี ปกติ
173 571151321180 นางสาว ดารณี   ว่องวิการณ์ อุทัยธานี ปกติ
174 571151321181 นางสาว รุ่งทิวา   ปิยวัฒนสิน อุทัยธานี ปกติ