รายชื่อนักศึกษา


วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571111321001 นางสาว อลิษา   ช่วยสุมาน นครพนม ปกติ
2 571111321002 นางสาว เจนจิรา   บุพศิริ นครพนม ปกติ
3 571111321003 นางสาว นภาลัย   คีราช นครพนม ปกติ
4 571111321004 นางสาว ภูวรี   หัดสะอาด นครพนม ปกติ
5 571111321005 นางสาว กาญจนา   พากเพียร นครพนม ปกติ
6 571111321006 นางสาว วรรณวิสา   สีเกิ้น นครพนม พ้นสภาพ
7 571111321007 นาง วรีภรณ์   ปลั่งกมล นครพนม ปกติ
8 571111321008 นาง ทิพวรรณ   ชนะค้า นครพนม ปกติ
9 571111321009 นางสาว กัลยารัตน์   เจ็กมาก นครพนม ปกติ
10 571111321010 นางสาว จันทร์เพ็ญ   จูมแพง มุกดาหาร ปกติ
11 571111321011 นาง สินใจ   วงค์สมบูรณ์ มุกดาหาร ปกติ
12 571111321012 นางสาว ชมพูนุท   เชื้อเมืองแสน มุกดาหาร ปกติ
13 571111321013 นางสาว ภัทรวดี   จำปาหอม มุกดาหาร ปกติ
14 571111321014 นาย บุญไล   เชื้อคำจันทร์ มุกดาหาร ปกติ
15 571111321015 นางสาว กมลทิพย์   สมบูรณ์ มุกดาหาร ปกติ
16 571111321016 นางสาว รุ่งนภา   เรืองสวัสดิ์ มุกดาหาร ปกติ
17 571111321017 นางสาว จุฬารัตน์   สุคำภา มุกดาหาร ปกติ
18 571111321018 นางสาว วาณี   โซ่เมืองแซะ มุกดาหาร ปกติ
19 571111321020 นางสาว รักษยา   ไชยายงค์ มุกดาหาร ปกติ
20 571111321021 นางสาว นิรมล   สาธุชาติ มุกดาหาร ปกติ
21 571111321022 นาง แอม   ปัญญาวงค์ มุกดาหาร ปกติ
22 571111321023 นาง สมฤทัย   สุพร มุกดาหาร ปกติ
23 571111321024 นางสาว ทัศนีย์   ดีดวงพันธ์ มุกดาหาร ปกติ
24 571111321025 นางสาว ปลายฟ้า   สาฤาษี มุกดาหาร ปกติ
25 571111321026 นางสาว วัชรินทร์ญา   รุ่งโรจน์ มุกดาหาร ปกติ
26 571111321027 นางสาว วิเศษ   กงนะ มุกดาหาร ปกติ
27 571111321028 นางสาว สุพัฒน์จณี   ชาลี มุกดาหาร ปกติ
28 571111321029 นางสาว เลียม   ชาลี มุกดาหาร ปกติ
29 571111321030 นางสาว นัญญา   คำปัน มุกดาหาร ปกติ
30 571111321031 นางสาว สันทนา   บำรุงตา มุกดาหาร ปกติ
31 571111321032 นางสาว นุชาพร   ศรีประเสริฐ มุกดาหาร ปกติ
32 571111321033 นาง เพ็ชมณี   กล้าหาญ ยโสธร ปกติ
33 571111321034 นาง ศุภรัตน์   วงศ์อินตา ยโสธร ปกติ
34 571111321035 นางสาว จารุดา   กฤษณะกาฬ ยโสธร ปกติ
35 571111321036 นาง วัชรีกรณ์   ร่วมสุข ยโสธร ปกติ
36 571111321037 นาง กรรณิกา   โซ่เงิน ยโสธร ปกติ
37 571111321038 นางสาว อาณัญชา   สองเมือง ยโสธร ปกติ
38 571111321039 นาง ปราณี   สายรัตน์ ยโสธร ปกติ
39 571111321040 นางสาว มยุรี   โคตรลุน ยโสธร ปกติ
40 571111321041 นางสาว สมภักดิ์   กาลจักร์ ยโสธร ปกติ
41 571111321042 นาง กฤษณา   สารินทร์ ยโสธร ปกติ
42 571111321043 นางสาว สุกัญญา   เถาว์โมลา ยโสธร ปกติ
43 571111321044 นางสาว กนกวรรณ   นิลกิจ ยโสธร ปกติ
44 571111321045 นางสาว จันทิมา   สาตรศิลป์ ยโสธร ปกติ
45 571111321046 นาง นงลักษณ์   จันทร์พันธ์ ยโสธร ปกติ
46 571111321048 นางสาว สกุลไทย   ละคร ร้อยเอ็ด ปกติ
47 571111321050 นางสาว สุดาวรรณ์   แก้วศรี ศรีสะเกษ ปกติ
48 571111321051 นาง วิไลวรรณ   บุรมย์ ศรีสะเกษ ปกติ
49 571111321052 นางสาว ประชุมพร   วรรณสาย ศรีสะเกษ ปกติ
50 571111321053 นาง กุณฑีรา   แสนอ้วน ศรีสะเกษ ปกติ
51 571111321056 นางสาว รัชดาพร   อัครจักร ศรีสะเกษ ปกติ
52 571111321057 นางสาว อรพรรณ   ภาคพรม ศรีสะเกษ ปกติ
53 571111321058 นางสาว ชุติกาญจน์   พิทักษ์ ศรีสะเกษ ปกติ
54 571111321060 นางสาว ละมุด   แก้วนอก ศรีสะเกษ ปกติ
55 571111321061 นางสาว ปภัสสร   ลีลาน้อย ศรีสะเกษ ปกติ
56 571111321062 นางสาว สุริยาภรณ์   บาอินทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
57 571111321063 นางสาว ทองใส   วงศ์คำจันทร์ ศรีสะเกษ ปกติ
58 571111321064 นางสาว พันธิภา   จารุจิตร ศรีสะเกษ ปกติ
59 571111321065 นาง ณัฐฐา   จันทรกรณ์ ศรีสะเกษ ปกติ
60 571111321066 นาง อรัญญา   ภูพวก ศรีสะเกษ ปกติ
61 571111321067 นางสาว จิราภรณ์   หาลิพันธ์ อำนาจเจริญ ปกติ
62 571111321068 นางสาว อภิชญา   นิลเกษ อำนาจเจริญ ปกติ
63 571111321069 นาง รุ่งทิวา   สังฆวัตร อำนาจเจริญ ปกติ
64 571111321070 นาง จันทร์เพ็ญ   บุปผาชาติ อำนาจเจริญ ปกติ
65 571111321071 นาง สุธิดา   โพธารินทร์ อำนาจเจริญ ปกติ
66 571111321072 นาง ปิยาภรณ์   ลอยลม อำนาจเจริญ ปกติ
67 571111321073 นาง อำพร   กัณหาวัลย์ อำนาจเจริญ ปกติ
68 571111321074 นางสาว ภคินี   บูชาพันธ์ อำนาจเจริญ ปกติ
69 571111321075 นางสาว จริยา   เจียรกุล อำนาจเจริญ ปกติ
70 571111321076 นางสาว ชนัญญา   มีศรี อำนาจเจริญ ปกติ
71 571111321077 นางสาว บุษยมาศ   บุญช่วย อำนาจเจริญ ปกติ
72 571111321078 นาง บุญน้อม   ผิวเงิน อำนาจเจริญ ปกติ
73 571111321079 นางสาว ธัญณิชา   สกุลคู อำนาจเจริญ ปกติ
74 571111321080 นางสาว วาสนา   สีหา อำนาจเจริญ ปกติ
75 571111321081 นาง ธัญญรัศม์   จันทร์แดง อำนาจเจริญ ปกติ
76 571111321082 นางสาว หนึ่งฤทัย   สู่เสน อำนาจเจริญ ปกติ
77 571111321083 นางสาว จิราวัลย์   โกมล อำนาจเจริญ ปกติ
78 571111321084 นางสาว เกสร   บุญจริง อำนาจเจริญ ปกติ
79 571111321085 นางสาว ณิชชาภา   กาญจนพันธ์ อำนาจเจริญ ปกติ
80 571111321086 นางสาว นวลจันทร์   ธะนะวิโรจน์ อำนาจเจริญ ปกติ
81 571111321087 นางสาว สุดชาดา   สำราญสุข อำนาจเจริญ ปกติ
82 571111321088 นาง ธนัญญา   เชื้อทอง อำนาจเจริญ ปกติ
83 571111321089 นางสาว วาสนา   บุญเติม อำนาจเจริญ ปกติ
84 571111321090 นาย ชิตพล   พาโท อำนาจเจริญ ปกติ
85 571111321094 นาง ระดุณี   ผดาวัลย์ อุบลราชธานี ปกติ
86 571111321095 นาง ปัณฑิตา   สืบสิงห์ อุบลราชธานี ปกติ
87 571111321096 นาง สุมาลี   แสนทวีสุข อุบลราชธานี ปกติ
88 571111321097 นางสาว ปิยะพร   กันภัย อุบลราชธานี ปกติ
89 571111321098 นางสาว วรุณี   พิมพ์วงศ์ อุบลราชธานี ปกติ
90 571111321099 นางสาว แก้วตา   แสงใบ อุบลราชธานี ปกติ
91 571111321100 นางสาว ณหทัย   แสงใบ อุบลราชธานี พ้นสภาพ
92 571111321101 นางสาว วาสนา   นามประสพ อุบลราชธานี ปกติ
93 571111321102 นาง วินัยธร   มาลัย อุบลราชธานี ปกติ
94 571111321103 นางสาว หงส์ทอง   พิมพ์วงค์ อุบลราชธานี ปกติ
95 571111321104 นางสาว จิราภรณ์   ทองแดง อุบลราชธานี ปกติ
96 571111321105 นางสาว ทัศนีย์   สายสี อุบลราชธานี ปกติ
97 571111321106 นาง วรินรัตน์   ยศสมบัติ อุบลราชธานี ปกติ
98 571111321107 นางสาว ประพิศ   ปูคะภาค อุบลราชธานี ปกติ
99 571111321108 นาง นัยรัตน์   จุลพล อุบลราชธานี ปกติ
100 571111321109 นางสาว ปาณิศรา   ขันธวัตร อุบลราชธานี ปกติ
101 571111321110 นางสาว ราตรี   มูลวงษ์ อุบลราชธานี ปกติ
102 571111321111 นาย ธนกฤต   ดวงศรี อุบลราชธานี ปกติ
103 571111321112 นาง ศุขลัดดา   หอมจันทร์ อุบลราชธานี ปกติ
104 571111321114 นาง นวรัตน์   พรชัย อุบลราชธานี ปกติ
105 571111321116 นาง จุฑามาศ   ปัสนา อุบลราชธานี ปกติ
106 571111321117 นาง ขวัญฤดี   ลำพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
107 571111321118 นาง วิลาวรรณ   จันทร์ส่อง อุบลราชธานี ปกติ
108 571111321119 นาง สาคร   วงศ์ใหญ่ อุบลราชธานี ปกติ
109 571111321120 นาง กัลยา   วงษ์ชัย อุบลราชธานี ปกติ
110 571111321121 นางสาว รุ่งทิพย์   สมสวย อุบลราชธานี ปกติ
111 571111321122 นางสาว อรชุดา   จันทะโส อุบลราชธานี ปกติ
112 571111321123 นาง เลิศ   พรมวิชัย อุบลราชธานี ปกติ
113 571111321124 นางสาว ศิรินภา   คงดี อุบลราชธานี ปกติ
114 571111321125 นาง ภาพร   พาระบุตร อุบลราชธานี ปกติ
115 571111321126 นางสาว ยุพิน   พางาม อุบลราชธานี ปกติ
116 571111321127 นางสาว สุภัค   ผิวเงินยวง อุบลราชธานี ปกติ
117 571111321128 นางสาว เพ็ญศรี   มะลิจันทร์ อุบลราชธานี ปกติ
118 571111321129 นางสาว อลิศรา   ศรีวงศ์ษา อุบลราชธานี ปกติ
119 571111321130 นาง กรรณิการ์   ทองชิต อุบลราชธานี ปกติ
120 571111321131 นางสาว ศรัญญา   แฝงเดช อุบลราชธานี ปกติ
121 571111321132 นาง กาญจนา   ยลวิลาศ อุบลราชธานี ปกติ
122 571111321133 นางสาว กันยา   วงทองนิล อุบลราชธานี ปกติ
123 571111321134 นาง จินตนา   ศรีสม อุบลราชธานี ปกติ
124 571111321135 นางสาว จันทร์ธิดา   ปดิงอินทร์ อุบลราชธานี ปกติ
125 571111321136 นางสาว ประมูล   ชาดา อุบลราชธานี ปกติ
126 571111321137 นางสาว ศิริลักษณ์   แก้วคำหงษ์ อุบลราชธานี ปกติ
127 571111321138 นางสาว พันธิตรา   แสวงทรัพย์ อุบลราชธานี ปกติ
128 571111321139 นางสาว สุวรรณนิสา   ทองพุ อุบลราชธานี ปกติ
129 571111321140 นางสาว ณัฐณิฌา   คำทะนา อุบลราชธานี พ้นสภาพ
130 571111321141 นาง นิตยา   แสงงาม อุบลราชธานี พ้นสภาพ
131 571111321142 นาย ณัฐพงศ์   สุวรรณกาล อุบลราชธานี พ้นสภาพ
132 571111321143 นางสาว อำพร   บัณฑโก อุบลราชธานี ปกติ
133 571111321144 นางสาว นุสรีย์   วงษ์ศรี อุบลราชธานี ปกติ
134 571111321145 นางสาว จันทร์เพ็ญ   สร้อยมาลุน อุบลราชธานี ปกติ
135 571111321146 นาย วินัย   วรรณประภา อุบลราชธานี ปกติ
136 571111321147 นางสาว อรอุมา   พรมศรี อุบลราชธานี ปกติ
137 571111321148 นางสาว บุญมา   ทานาฤทัย อุบลราชธานี ปกติ
138 571111321149 นาง ฤทัยรัตน์   จันทร์อาษา อุบลราชธานี ปกติ
139 571111321150 นางสาว ขนิษฐา   วงศ์โสม อุบลราชธานี ปกติ
140 571111321151 นาง กันยา   บุญพร้อม อุบลราชธานี ปกติ
141 571111321152 นางสาว เทียนทิพย์   บุสบาล อุบลราชธานี ปกติ
142 571111321153 นาง พัชรินทร์   งามเถื่อน อุบลราชธานี ปกติ
143 571111321154 นาย ประยุทธ์   งามเถื่อน อุบลราชธานี ปกติ
144 571111321155 นาง วารุณี   ขวัญยืน อุบลราชธานี ปกติ
145 571111321156 นางสาว กรนิกา   คำเลิศ อุบลราชธานี ปกติ
146 571111321157 นางสาว กรรณิการ์   สุขพลัม อุบลราชธานี ปกติ
147 571111321158 นางสาว พรเพ็ญ   ไชยเทพ อุบลราชธานี ปกติ
148 571111321159 นางสาว อุษณีย์   เดิมปินุ อุบลราชธานี ปกติ
149 571111321160 นางสาว อภิญญา   เกษสุรันต์ อุบลราชธานี ปกติ
150 571111321161 นางสาว อลิษา   บุญธรรม อุบลราชธานี ปกติ
151 571111321162 นาง ฤดีวรรณ   ลาธุลี อุบลราชธานี ปกติ
152 571111321163 นาง จุฑาทิพย์   จันทสิงห์ อุบลราชธานี ปกติ
153 571111321164 นาง สังวรณ์   ปีรัง อุบลราชธานี ปกติ
154 571111321165 นาง วรรณพร   สะนัย อุบลราชธานี ปกติ
155 571111321166 นางสาว นวลจันทร์   ปุริกรณ์ อุบลราชธานี ปกติ
156 571111321167 นางสาว ชมพูนุท   ขำสุวัฒน์ อุบลราชธานี ปกติ
157 571111321168 นาง จารุวรรณ   กาสุรงค์ อุบลราชธานี ปกติ
158 571111321169 นาง ศศิมาภรณ์   สารีที อุบลราชธานี ปกติ
159 571111321170 นางสาว แฮม   บุญยะสิทธ์ อุบลราชธานี ปกติ
160 571111321171 นางสาว ศิรินันท์   มงคลศิลป์ อุบลราชธานี ปกติ
161 571111321172 นาง เรียมทอง   สลักคำ อุบลราชธานี ปกติ
162 571111321173 นาง รักขนา   ดวงเเก้ว อุบลราชธานี ปกติ
163 571111321174 นางสาว บุณฑริกา   แจ้งจิตร อุบลราชธานี ปกติ
164 571111321175 นางสาว ปรีญาพัชร   มิตถา อุบลราชธานี ปกติ
165 571111321176 นางสาว สมหวัง   วันนิจ อุบลราชธานี ปกติ
166 571111321177 นางสาว รุ่งรัตน์   ชริด อุบลราชธานี ปกติ
167 571111321178 นางสาว สุมาลี   วิชัย อุบลราชธานี ปกติ
168 571111321179 นางสาว วาสนา   กันภัย อุบลราชธานี ปกติ
169 571111321180 นาย ปฏิกรณ์   โพธาราม อุบลราชธานี ปกติ
170 571111321181 นางสาว วิภาพักตร์   พรหมดี อุบลราชธานี ปกติ
171 571111321182 นาง อรวรรณ   สีหันต์ อุบลราชธานี ปกติ
172 571111321183 นางสาว ปาริชาติ   ชมภูประเภท อุบลราชธานี ปกติ
173 571111321184 นางสาว สุมาลี   วงค์ตรี อุบลราชธานี ปกติ
174 571111321185 นาง ชุลีกร   กันยามา อุบลราชธานี ปกติ
175 571111321186 นางสาว ละอองศรี   ขันคำ อุบลราชธานี ปกติ
176 571111321187 นางสาว ภัทราภรณ์   บุญสอน อุบลราชธานี ปกติ
177 571111321188 นางสาว วรจิตร   เผ่าพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
178 571111321189 นาง ส่งศรี   ดอกเข็ม อุบลราชธานี ปกติ
179 571111321190 นางสาว อาทิตยา   กุลโชติ อุบลราชธานี ปกติ
180 571111321191 นางสาว รัชนีกร   วงศ์กัณหา อุบลราชธานี ปกติ
181 571111321192 นางสาว ยุวลี   วงศ์เกย อุบลราชธานี ปกติ
182 571111321193 นางสาว โสพิศ   แก้วเนตร อุบลราชธานี ปกติ
183 571111321195 นางสาว นฤนารถ   เจริญชาติ อุบลราชธานี ปกติ
184 571111321196 นางสาว นันทพร   เตมิยะ อุบลราชธานี ปกติ
185 571111321199 นาง วันนา   สิงห์แก้ว อุบลราชธานี ปกติ
186 571111321200 นาง วิมล   บางใบ อุบลราชธานี ปกติ
187 571111321201 นาง ปุณยนุช   สายเบาะ อุบลราชธานี ปกติ
188 571111321202 นางสาว กาญจนา   รู้สึก อุบลราชธานี ปกติ
189 571111321203 นาง สายบัว   ดาศรี อุบลราชธานี ปกติ
190 571111321204 นางสาว ปราณี   พาชอบ อุบลราชธานี ปกติ
191 571111321205 นาง รัตนา   บุญเรือง อุบลราชธานี พ้นสภาพ
192 571111321206 นางสาว พัชรี   กุลคำ อุบลราชธานี ปกติ
193 571111321207 นางสาว ศุภวิตรา   วงษาลี อุบลราชธานี ปกติ
194 571111321208 นางสาว อรชุมา   บุญสิงห์ อุบลราชธานี ปกติ
195 571111321209 นางสาว สุพัตรา   ขันทะวัตร์ อุบลราชธานี ปกติ
196 571111321210 นางสาว สวรรค์   มาลาคำ อุบลราชธานี ปกติ
197 571111321211 นาง วาสนา   บุญสัตย์ อุบลราชธานี ปกติ
198 571111321212 นางสาว นันทะพร   เถาว์ทุมมา อุบลราชธานี ปกติ
199 571111321213 นางสาว อาภาวลี   วรพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
200 571111321215 นางสาว อมิตสดา   แก้วเคนมา อุบลราชธานี ปกติ
201 571111321216 นางสาว นันธิกานต์   ศรีดาโคตร อุบลราชธานี ปกติ
202 571111321217 นาง จิรกนก   อุตภู อุบลราชธานี ปกติ
203 571111321218 นางสาว กันธิกา   ฟูแสง อุบลราชธานี ปกติ
204 571111321219 นางสาว คณิตถา   ศิริคำ อุบลราชธานี ปกติ
205 571111321220 นางสาว สุกัญญา   อุตภู อุบลราชธานี ปกติ
206 571111321221 นางสาว วิภาวรรณ   ช่างคำ อุบลราชธานี ปกติ
207 571111321222 นางสาว พัชรี   มูลทา อุบลราชธานี ปกติ
208 571111321223 นาง เพลินจิตร   ใจบุญชื่น อุบลราชธานี ปกติ
209 571111321224 นาง ชุติกาญจน์   สันตะพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
210 571111321225 นางสาว บุศกร   ป้องญาติ อุบลราชธานี ปกติ
211 571111321226 นางสาว จิราภรณ์   สีเลิศ อุบลราชธานี ปกติ
212 571111321227 นาง จูมมะลี   หอมหวล อุบลราชธานี ปกติ
213 571111321228 นางสาว ปิยนาฏ   วงชมภู อุบลราชธานี ปกติ
214 571111321229 นางสาว พิสมัย   ยุพโคตร อุบลราชธานี ปกติ
215 571111321230 นางสาว กชพรรณ   วรรณสุภะ อุบลราชธานี ปกติ
216 571111321231 นางสาว เกษร   สาธุพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
217 571111321232 นางสาว ปนัดดา   เพ็ญพักตร์ อุบลราชธานี ปกติ
218 571111321233 นางสาว เพลินจิตร   เสาราช อุบลราชธานี ปกติ
219 571111321234 นางสาว สุพรรณนี   จันเลื่อน อุบลราชธานี ปกติ
220 571111321235 นาง อุษณีย์   อินทรเทศ อุบลราชธานี ปกติ
221 571111321237 นาง ณิชธดากรณ์   ใจแก้ว อุบลราชธานี ปกติ
222 571111321238 นางสาว สุนันทา   บัวมาศ อุบลราชธานี ปกติ
223 571111321239 นางสาว ศรีจันทร์   ผลสวัสดิ์ อุบลราชธานี ปกติ
224 571111321240 นางสาว ธิดา   คณะพันธ์ อุบลราชธานี ปกติ
225 571111321241 นางสาว ณัฏฐ์นัน   ภัทรฐานนนท์ อุบลราชธานี ปกติ
226 571111321242 นาง ประอรรัตน์   กาญจน์ธนภัทร เพชรบูรณ์ ปกติ