รายชื่อนักศึกษา


มรภ.สงขลา

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำ ชื่อ-สกุล จังหวัด Portfolio สถานะ แก้ไข
กรุณาเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อแสดงรายชื่อในแต่ละศูนย์การศึกษา
รายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)
1 571071321001 นาง วรดานี   ศิลปพงศ์ พัทลุง ปกติ
2 571071321002 นางสาว กรชวัล   คงชู พัทลุง ปกติ
3 571071321003 นาง จิราพร   สังข์ทอง พัทลุง ปกติ
4 571071321006 นางสาว จิรภัทร   ชูรักษ์ พัทลุง ปกติ
5 571071321007 นางสาว อายีซะ   เจ๊ะนี พัทลุง ปกติ
6 571071321008 นาง วราภรณ์   ไหสลำ พัทลุง ปกติ
7 571071321009 นาย ธราเทพ   สุขผอม พัทลุง ปกติ
8 571071321011 นาย ธวัชชัย   ม่วงรักษ์ พัทลุง ปกติ
9 571071321012 นาง กรกนก   เสือดำ พัทลุง ปกติ
10 571071321013 นางสาว ณิศรา   จันจีน พัทลุง ปกติ
11 571071321014 นาง ธนิสร   พลเพชร พัทลุง ปกติ
12 571071321015 นางสาว พจนี   พูลสวัสดิ์ พัทลุง ปกติ
13 571071321016 นางสาว พัชรัตน์   โกไสยสิต พัทลุง ปกติ
14 571071321017 นางสาว นิรัตน์ดา   นาคจันทร์ พัทลุง ปกติ
15 571071321018 นางสาว กนกพัฒน์   ทองกุ้ง พัทลุง ปกติ
16 571071321019 นางสาว วไลลักษณ์   เพลงพิโรจน์ พัทลุง ปกติ
17 571071321020 นาง สุภาพ   แสงจันทร์ พัทลุง ปกติ
18 571071321021 นาง สุวิชา   หมะหวีเอ็น พัทลุง ปกติ
19 571071321022 นาง พรทิพย์   แทนเอียด พัทลุง ปกติ
20 571071321023 นางสาว ไหวดะ   แหละหีม พัทลุง ปกติ
21 571071321024 นางสาว มลธิรา   ชื่นอารมณ์ พัทลุง ปกติ
22 571071321025 นางสาว ศรีวิภา   สุวรรณโณ พัทลุง ปกติ
23 571071321026 นาง อภิญญา   ด้วงเอียด พัทลุง ปกติ
24 571071321027 นางสาว ยุพดี   จิตหมั่น สงขลา ปกติ
25 571071321028 นางสาว บุษริน   ทองมี สงขลา ปกติ
26 571071321029 นางสาว นิตยา   นุ้ยดี สงขลา ปกติ
27 571071321030 นาง ปัณฑินา   อำพะวัน สงขลา ปกติ
28 571071321033 นางสาว ขวัญนภา   บุญพิชัย สงขลา ปกติ
29 571071321034 นางสาว คนึง   แย้มจิตร สงขลา ปกติ
30 571071321035 นางสาว รพีพัสส์   ชาญพีรพัศ สงขลา ปกติ
31 571071321036 นางสาว เสาวลักษณ์   เพ่งบุญ สงขลา ปกติ
32 571071321037 นาง อะนีย๊ะ   ละแม สงขลา ปกติ
33 571071321038 นางสาว ทัศน์ปวีย์   เจริญวัฒน์ สงขลา ปกติ
34 571071321039 นาง อฉารี   บุญมาลี สงขลา ปกติ
35 571071321040 นางสาว นาดาเวีย   ล่าเม๊าะ สงขลา ปกติ
36 571071321041 นาง เฝาสี่ย๊ะ   หลีขาหรี สงขลา ปกติ
37 571071321042 นาง สุธิดา   จันทร์แก้ว สงขลา ปกติ
38 571071321043 นางสาว นุรีซัน   หมัดสา สงขลา ปกติ
39 571071321044 นางสาว พัชรี   สินอนุรักษ์ สงขลา ปกติ
40 571071321045 นาง ฟาดีละฮ์   หมัดหนิ สงขลา ปกติ
41 571071321046 นาง มาลี   เทศเขร็ม สงขลา ปกติ
42 571071321047 นางสาว กัณณิกา   เส็นอาลามีน สงขลา ปกติ
43 571071321048 นางสาว ซันมา   บูสะเม๊าะ สงขลา ปกติ
44 571071321049 นางสาว ปรีดา   จันทร์ขาว สงขลา ปกติ
45 571071321050 นางสาว อโนทัย   เพชรดำ สงขลา ปกติ
46 571071321051 นางสาว ศรีนทร์ญา   ลาเตะ สงขลา ปกติ
47 571071321052 นาง สาฟิเย๊าะ   หมันละ สงขลา ปกติ
48 571071321053 นางสาว ฝาตีเมาะ   เหมหมัด สงขลา ปกติ
49 571071321054 นางสาว กราซง   หง๊ะเจะแอ สงขลา ปกติ
50 571071321055 นางสาว สมพร   สังข์แก้ว สงขลา ปกติ
51 571071321056 นาง พัทธ์ธีรา   พินิจสกุล สงขลา ปกติ
52 571071321057 นางสาว ภาวิณี   แดงนุ้ย สงขลา ปกติ
53 571071321058 นาง เครือวัลย์   คุรุวรรณพัฒน์ สงขลา ปกติ
54 571071321059 นาง หามีย๊ะ   สาแลหมัน สงขลา ปกติ
55 571071321060 นางสาว อ้อยทิพย์   เภามี สงขลา ปกติ
56 571071321061 นางสาว ณัฐชา   ล่าไหน สงขลา ปกติ
57 571071321062 นางสาว รัตนา   หะยีแวจิ สงขลา ปกติ
58 571071321063 นางสาว ตียา   หลำหัด สงขลา ปกติ
59 571071321064 นาง วิชาณี   ปิ่นทองพันธุ์ สงขลา ปกติ
60 571071321065 นาง วีรวรรณ   มาศนุ้ย สงขลา ปกติ
61 571071321066 นางสาว ปุณชรัสมิ์   มิตรสุวรรณ์ สงขลา ปกติ
62 571071321067 นางสาว ขอลีเย๊าะ   ละ สงขลา ปกติ
63 571071321068 นางสาว รอซีด๊ะ   เล๊าะเหะ สงขลา ปกติ
64 571071321069 นางสาว อลิสา   อยู่พืช สงขลา ปกติ
65 571071321070 นาง ชุลีพร   เรืองยิ่ง สงขลา ปกติ
66 571071321071 นางสาว มารีซา   หมัดสอิ สงขลา ปกติ
67 571071321072 นาง จุติมา   ขุนชำนาญ สงขลา ปกติ
68 571071321073 นางสาว วิภาพร   นวลประสงค์ สงขลา ปกติ
69 571071321074 นางสาว มัตสยา   หนูโยม สงขลา ปกติ
70 571071321075 นางสาว ยุภาพร   แก้วขาว สงขลา ปกติ
71 571071321076 นางสาว จรวยพร   เกิดสุวรรณ สงขลา ปกติ
72 571071321077 นางสาว ยุรัญญา   รัตตะมโน สงขลา ปกติ
73 571071321078 นางสาว นุชรี   แก้วพะวงค์ สงขลา ปกติ
74 571071321079 นาง จุฑาทิพย์   แส้กั้ง สงขลา ปกติ
75 571071321080 นาง สุดารัตน์   จันยัง สงขลา ปกติ
76 571071321081 นางสาว สุไรณา   สานาย สงขลา ปกติ
77 571071321082 นางสาว ฮุสนา   เบ็ญละเต๊ะ สงขลา ปกติ
78 571071321083 นางสาว สุมาลี   มุหมีน สงขลา ปกติ
79 571071321084 นางสาว กัญญา   สมัครหานาย สงขลา ปกติ
80 571071321085 นาง จามิกร   พริกถก สงขลา ปกติ
81 571071321086 นาง ปิยะรัตน์   ศรีสวัสดิ์ สงขลา ปกติ
82 571071321087 นางสาว มยุรี   ตำภู สงขลา ปกติ
83 571071321088 นาง อุมรรัตน์   สายสะอิด สงขลา ปกติ
84 571071321089 นางสาว สิริประภา   ดำเรือง สงขลา ปกติ
85 571071321090 นางสาว วรรณา   เส็นยีหีม สงขลา ปกติ
86 571071321091 นางสาว ซากีย๊ะ   หาสิ สงขลา ปกติ
87 571071321092 นาง สุกัญญา   หามะ สงขลา ปกติ
88 571071321093 นาง พาตีเมาะ   สุหลง สงขลา ปกติ
89 571071321094 นางสาว เสาวณี   แก้วโกมิน สงขลา ปกติ
90 571071321095 นางสาว ซากีย๊ะ   กองบก สงขลา ปกติ
91 571071321096 นางสาว กนกวรรณพร   แสงจันทร์ สงขลา พ้นสภาพ
92 571071321097 นางสาว จิตราพร   จุลวรรณโณ สงขลา ปกติ
93 571071321098 นางสาว รัชนีกร   กุลวงศ์ สงขลา ปกติ
94 571071321099 นางสาว กฤติญดา   จันทสงค์ สงขลา ปกติ
95 571071321100 นาง ณัฏยา   เพชรมณี สงขลา ปกติ
96 571071321101 นาย สมโภช   แสงจันทร์ศิริ สงขลา ปกติ
97 571071321102 นาง สุวรรณดี   ช่อมณี สงขลา ปกติ
98 571071321103 นางสาว เอื้อมพร   ใหมงำ สงขลา ปกติ
99 571071321104 นาง นฤมล   หนูประดิษฐ สงขลา ปกติ
100 571071321105 นางสาว นฤมล   พันธ์ทอง สงขลา ปกติ
101 571071321106 นางสาว อนงค์   รัตนแก้วมณี สงขลา ปกติ
102 571071321107 นาง ทิพวรรณ   ศรีรุจี สงขลา ปกติ
103 571071321108 นางสาว พัชรี   พันธุ์ผล สงขลา ปกติ
104 571071321109 นาง ภัทรา   วงศ์กระพันธุ์ สงขลา ปกติ
105 571071321110 นางสาว อุบลรัตน์   วงษ์แปลง สงขลา ปกติ
106 571071321111 นางสาว มลทิพย์   ชิตมณี สงขลา ปกติ
107 571071321112 นาง พจชนาท   แดงแสงทอง สงขลา ปกติ
108 571071321113 นาง โสภา   เกปัน สงขลา ปกติ
109 571071321114 นาง ไลลา   จิสวัสดิ์ สงขลา ปกติ
110 571071321115 นาง กันยา   ไชยภักดี สงขลา ปกติ
111 571071321116 นาง อันชลี   ไกรรักษ์ สงขลา ปกติ
112 571071321117 นาง ญามีละฮ์   ไทรทอง สงขลา ปกติ
113 571071321118 นาง ดารารัตน์   ปรือปลัก สงขลา ปกติ
114 571071321119 นางสาว เพชรมุข   สุขพันธ์ สงขลา ปกติ
115 571071321120 นางสาว จิระดี   เทพวรรณ สงขลา ปกติ
116 571071321121 นางสาว รอกียะ   บินหมาน สตูล ปกติ
117 571071321122 นาง ไซหนาบ   โต๊ะสมัน สตูล เสียชีวิต
118 571071321123 นางสาว ยารอนะ   ลาโหยด สตูล ปกติ
119 571071321124 นาง นอรียะห์   ศรีสุขมาก สตูล ปกติ
120 571071321125 นาง มาริย๊ะ   บูอีตำ สตูล ปกติ
121 571071321126 นางสาว อามีนา   แกสมาน สตูล ปกติ
122 571071321127 นางสาว ปารีดา   มรรคาเขต สตูล ปกติ
123 571071321129 นางสาว จุฑามาศ   ธรรมจิต สงขลา ปกติ
124 571071321130 นางสาว กาญจนา   ช่วยปี่ สตูล ปกติ
125 571071321131 นางสาว อนงนาฎ   จันทร์จำปา สตูล ปกติ
126 571071321132 นางสาว รุจิรา   เถาวัลย์ สตูล ปกติ
127 571071321133 นางสาว อัสมา   นาปาเลน สตูล ปกติ
128 571071321134 นาง ชารีฟะฮ์   นารอยี สตูล ปกติ
129 571071321135 นางสาว สุภาวดี   เหตุมัน สตูล ปกติ
130 571071321136 นาง อมรรัตน์   ซอเจริญกุล สตูล ปกติ
131 571071321137 นางสาว กานดา   จิตตระกูล สตูล ปกติ
132 571071321138 นางสาว นิศรา   หนูชูสุข สตูล ปกติ
133 571071321139 นาง อัศณี   นาฮูดา สตูล ปกติ
134 571071321141 นาง นัจวา   สัตย์สุข สตูล ปกติ
135 571071321142 นาง นุชสรา   หลังปุเต๊ะ สตูล ปกติ
136 571071321143 นางสาว นูรีตา   ลำมาลี สตูล ปกติ
137 571071321144 นางสาว อาลิสา   สะอะ สตูล ปกติ
138 571071321145 นาง ยามีล๊ะ   หมัดยามีน สตูล ปกติ
139 571071321146 นางสาว อนุสรา   หาสกุล สตูล ปกติ
140 571071321147 นางสาว ซีตีอามีน๊ะ   เหมเด็น สตูล ปกติ
141 571071321148 นางสาว นาจีฮะห   อารีมาน สตูล พ้นสภาพ
142 571071321149 นางสาว ฮามีน๊ะ   จิตต์เพียร สตูล ปกติ
143 571071321150 นางสาว จรรยา   กุกามา สตูล ปกติ
144 571071321151 นาง ญาณิศา   สิงสุ้น สตูล ปกติ
145 571071321152 นางสาว เจ๊ะหยน   ปองแท้ สตูล ปกติ
146 571071321153 นาง ฝารีดะ   บัวศรี สตูล ปกติ
147 571071321154 นาง ฝาตีม๊ะ   เก็มบู สตูล ปกติ
148 571071321155 นางสาว ปัทมา   เส็มสัน สตูล ปกติ